CMSK | Module 1 : รุ่น5/67
Loading...

Module 1

ทบทวนเท่านั้น

ราคา 1,800 ฿

2,500 ฿

รุ่น5/67

วันที่ 3 พ.ย. 67

รายละเอียดการสมัครหลักสูตรอบรม

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคม / นิสิต นักศึกษา รับส่วนลดเพิ่ม ดังนี้

 • สมาชิกสมาคมประเภทนิติบุคคล รับส่วนลดเพิ่ม 300
 • สมาชิกสมาคมประเภท AFPT, CFP รับส่วนลดเพิ่ม 300
 • นักศึกษา รับส่วนลดเพิ่ม 1,000

หมายเหตุ

 • กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีค่าธรรมเนียม 3.316458%
 • กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตร่วมกับหัก ณ ที่จ่าย 3.2204795%
 • กรณีมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องนำใบหักภาษี ณ ที่จ่ายฉบับจริง มาตามที่อยู่ที่ระบุด้านล่าง
 • โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง หลังจากได้รับใบเสร็จแล้ว 7 วัน ทางสถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีทุกกรณี

บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด (ฝ่ายบัญชี) 126/103 อาคารซี.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 เท่านั้น

** ทั้งนี้ระบบของการสมัครจะคิดราคาที่ต้องชำระโดยอัตโนมัติ

* หมายเหตุ : email ใช้สำหรับรับข้อมูลแจ้งเตือนข่าวสารระหว่างอบรมกับสถาบันและใช้สร้างบัญชีผู้ใช้งานบน eLearning เว็บไซต์ mycmsk สำคัญ : สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยึดใช้email ของท่านที่ระบุไว้ข้างต้น เป็นข้อมูลที่ในการเพิ่มวิดีโอสำหรับดูทบทวนหลังจบการอบรมที่เว็บไซต์ eLearning
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
หมายเหตุ**
 • การเลือกชำระและต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับผู้อบรมที่ต้องการสมัครและต้องการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ในนามองค์กร เพื่อทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายในส่วนค่าหลักสูตรอบรมดังกล่าวคืนกับหน่วยงานของท่าน
 • กรณีที่ผู้เข้าอบรมเลือกชำระค่าบริการแบบหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ผู้เข้าอบรมจะต้องนำส่งเอกสารหัก ณ ที่จ่ายฉบับจริงให้กับทางสถาบัน ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 7-10 วันแบบตัวจริงทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้ บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด(สำนักงานใหญ่)126/103 อาคารซี.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กทม. 10600 เบอร์ 092-270-2115
 • ทั้งนี้ทางสถาบันขอสงวนสิทธิ์สำรองที่นั้งและส่งชื่อผู้เข้าอบรม (กรณีอบรมเก็บชั่วโมง) และออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ที่ได้ส่งมอบใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ฉบับจริง) ให้กับทางสถาบันฯ เรียบร้อยแล้วเท่านั้น *
*
*

รายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียมและเงื่อนไข

สถานที่จัดอบรม : Virtual Classroom ผ่าน Program Zoom


รายละเอียดผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105554054896
บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด (สำนักงานใหญ่)
126/103 อาคารซี.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600


** อบรมแบบ Remote Classroom (ห้องเรียน Virtual Classroom ด้วยโปรแกรม ZOOM) **


ขั้นตอน “ในวันอบรม”

 1. ผู้เข้าอบรม กดเข้าร่วมการอบรมผ่าน Link การเข้าอบรม (เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ทาง Email ก่อนถึงวันอบรม 2-5 วัน)
 2. ตั้ง Screen Name เป็นชื่อภาษาไทยและหมายเลขบัตรประชาชน 4 หลักสุดท้าย ในการเข้าห้องอบรม
 3. “เปิด” กล้อง และ “ปิด” ไมโครโฟนตลอดเวลาของการอบรม (ในระหว่างการอบรม)
 4. ลงทะเบียนใน Google Forms ที่เจ้าหน้าที่จะส่งให้ผ่านกระดานสนทนาของ Zoom หรือ Microsoft Teams) ทุกวัน

ลงทะเบียนเข้าอบรมช่วงเช้า 08.00 น.- 08.30 น. เริ่มอบรมเวลา 8.30 น.– 12.30 น.
ลงทะเบียนจบการอบรมช่วงเช้า 12.30 น.-13.00 น.
ลงทะเบียนช่วงบ่าย 13.00 น.- 13.30 น. เริ่มอบรมเวลา 13.30 น.– 17.30 น.

หมายเหตุ

 • การกรอกแบบฟอร์มไม่ถือเป็นการสำรองที่นั่งอบรม
 • ที่นั่งจะได้รับการยืนยันเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วเท่านั้น
 • เพื่อมิให้เสียสิทธิ์ผู้อื่น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียม
 • บริษัทฯ ยึดข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากท่านต้องการแก้ไขข้อมูลหลังจากที่ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีไปแล้ว จะมีค่าธรรมเนียมในการแก้ไข ใบละ 150 บาท
 • กรณีต้องการเลื่อนการอบรมหลักสูตรอบรมจะสามารถเลื่อนได้เฉพาะในหลักสูตรเดียวกันและมีการชำระค่าธรรมเนียมเลื่อนอบรมมาแล้วเท่านั้น


ค่าธรรมเนียมในการเลื่อนรอบหลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP®

หมายเหตุ: ทั้งนี้ การเลื่อนรอบสามารถเลื่อนได้สูงสุด 1 ครั้ง หลังจากนั้น ไม่อนุญาตให้เลื่อนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง การเลื่อนรอบไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามหลักสูตร หรือเปลี่ยนเป็นหลักสูตรอื่นได้ และไม่สามารถเลื่อนรอบข้ามปีได้

ค่าธรรมเนียมในการเลื่อนรอบ
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
หลักสูตรอบรม หลักสูตรทบทวน
แจ้งเลื่อนก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงินมากกว่า 30 วัน 500 บาท 500 บาท
แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 15-30 วัน 1,000 บาท 800 บาท
แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 8-14 วัน 1,500 บาท 1,000 บาท
แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมวันแรกพร้อมชำระเงิน 3-7 วัน 2,000 บาท 1,200 บาท
แจ้งโอนสิทธิ์ก่อนการอบรมน้อยกว่า 3 วัน ไม่สามารถเลื่อนรอบได้ ไม่สามารถเลื่อนรอบได้


เงื่อนไขการใช้สิทธิ์อบรมซ้ำ หลักสูตรอบรมการวางแผนการเงิน CFP®

 • ต้องเป็นผู้เข้าอบรมที่มาอบรมครบตามเวลา
 • รอบที่ต้องการอบรมซ้ำต้องมีระยะห่างจากการอบรมครั้งแรกไม่เกิน 2 ปี ก่อนวันอบรมครั้งใหม่
 • ต้องสามารถแสดงหลักฐานว่าสอบไม่ผ่าน ภายใน 6 เดือน ก่อนวันที่จะอบรมครั้งใหม่
 • ผลสอบ 1 ครั้งใช้ได้สำหรับการอบรมซ้ำได้ 1 ครั้ง
 • ต้องลงทะเบียน พร้อมชำระค่าธรรมเนียม ก่อนการอบรมอย่างน้อย 15 วัน ก่อนถึงวันอบรมวันแรก ค่าธรรมเนียมวันละ 800 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • กรณีต้องการรับเอกสารประกอบการอบรมใหม่ มีค่าธรรมเนียม 500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 • กรณีผู้เข้าอบรม ขอเข้าอบรมซ้ำแล้วไม่มาเข้าอบรมหรือมาอบรมไม่ครบตามกำหนด CMSK ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมซ้ำในครั้งถัดไป
 • ผู้เข้าอบรมไม่สามารถโอนสิทธิ์การอบรมซ้ำให้กับบุคคลอื่นได้
 • สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมตามความเหมาะสม


ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ 064-8236093, 094-2166896
Line ID: @cmsk
E-mail: advisor@cmsk.co.th

ก่อนวันอบรม 2-5 วัน CMSK จะส่งรายละเอียดพร้อม กำหนดการเข้าอบรม แจ้งให้ทราบทาง อีเมล อีกครั้งค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

บริษัท ซีเอ็มเอสเค จำกัด (ฝ่ายบัญชี) 126/103 อาคารซี.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถ.กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 เท่านั้น

** ทั้งนี้ระบบของการสมัครจะคิดราคาที่ต้องชำระโดยอัตโนมัติ

*